🌵 کودها

1. کود کریستالون(کود سه بیست) پتاسیم، فسفر، نیتروژن (N,P,K) N. کمک به رشد سریع شاخ و برگ و جوانه زنی P. کمک به ریشه زایی…

ادامه 🌵 کودها