مشتریان ما

بیمه ایران (شعبه مرکزی گنبد)
شهرداری مینودشت
شرکت یاران بهاران گلستان
دانشگاه غیرانتفاعی میلاد مینودشت
مراوه تپه
شهرداری
دانشگاه آزاد اسلامی گنبد
علمی کاربردی گنبد
پیام نور گنبد